24 квітня 2012


Кваліфікований підбір кадрів як важливий елемент
модернізації державної служби


В контексті реалізації адміністративної реформи, розпочатої у 2010 році Президентом України, пріоритетного значення набувають питання модернізації державної служби та підбору кадрів для роботи в органах державної влади. Рівень професіоналізації інституту державної служби багато в чому залежить від грамотного та кваліфікованого підбору кадрів, підвищення рівня їх професійної компетентності, зокрема з урахуванням нових завдань та пріоритетів.

Одночасно пріоритетного завдання набувають питання формування ефективного та дієвого кадрового резерву, зокрема й на вищі посади державної служби. У зв’язку з цим Президентом України було видано Указ № 246/2012 від 05 квітня 2012 року «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації», реалізація якого потребуватиме вироблення нових підходів до підбору та роботи з кадрами.

Беручи до уваги нові сучасні тенденції розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (в умовах реалізації адміністративної реформи), організація роботи з кадровим резервом має бути кардинально переглянута, зокрема шляхом удосконалення навчальних програм, вироблення та впровадження нових інноваційних форм підвищення рівня професійної компетентності як самих державних службовців, так і осіб, зарахованих до кадрового резерву.

Головними факторами, які визначають процес формування кадрового резерву на державній службі в зарубіжних країнах, є: рівний доступ та добровільність участі в конкурсі для включення до кадрового резерву; об'єктив¬ність і системність оцінки професійних та особистих якостей претендентів залучених до кадрового резерву; планування професійно-посадової кар'єри цивільного службовця; гласність, доступність інформації про формування кадрового резерву на державній службі.

У Законі України «Про державну службу» формування системи кадрового резерву визначено як послідовна робота спрямована на розвиток кадрового потенціалу, реалізацію можливостей кожного співробітника, що дає змогу здійснити підбір, розвиток, оцінку та просування кадрів відповідно до цього Закону. Кадровий резерв на посади державних службовців першої-третьої категорії, призначення на які здійснюються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджуються з Кабінетом Міністрів України (далі – кадровий резерв) формується відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.01 р. № 199, та Порядку конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.07 р. № 272 (далі – Порядок).

До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків, проявляють ініціативу, мають організаторські здібності й необхідний досвід роботи, успіхи в навчанні. На кожну посаду державного службовця - керівника формується кадровий резерв у кількості двох осіб, за посадами спеціалістів складаються списки осіб, які включаються до резерву з урахуванням фактичної потреби.

Основними етапами формування кадрового резерву у сфері державної службі повинні бути: 1) планування кадрового резерву на найближчий час (до 1 - 3 років) і більш далеку перспективу (до 5 років); 2) визначення обов'язкових і бажаних критеріїв до кандидатів, вивчення і добір кандидатів до кадрового резерву; 3) формування, складання списку резерву кадрів та узгодження його з вище¬стоящим керівником; 4) визначення та застосування кадрових технологій до фахівців, що зараховані до кадрового резерву (стажування, тимчасове виконання обов'язків відсутнього працівника, залучення до проведення перевірок, службових розслідувань, підвищення кваліфікації, перенавчання, навчання тощо); 5) визначення готовності осіб, зарахованих до кадрового резерву, до призначення на державні посади.

У 2012 році кадровий резерв у центральних та місцевих органах виконавчої влади було сформовано відповідно до абзаців 1 та 3 пункту 15 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.07 р. № 272, на конкурсній основі або за рішенням керівника державного органу.

За інформацією Національного агентства України з питань державної служби, до кадрового резерву на 2012 рік у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади включено 347 осіб, в тому числі 39 осіб (11,2 % від загальної кількості резервістів) – у міністерствах, 127 осіб (36,6 %) – у державних службах, 68 осіб (19,6 %) – у державних агентствах та 113 осіб (32,6 %) – у державних інспекціях, інших органах зі спеціальним статусом.

Однією з найбільших проблем при формуванні кадрового резерву є недотримання вимог щодо пропорційного представництва кожної статі під час зарахування до кадрового резерву. Так, до кадрового резерву на 2012 рік зараховано 74 жінки (21,3 % від загальної кількості) та 273 чоловіка (78,7 % від загальної кількості).

Діаграма 1. Кількість чоловіків та жінок зарахованих до кадрового резерву на 2012 рік

Жодного представника жіночої статті не включено до кадрового резерву в 43 % центральних органів виконавчої влади.

Аналізуючи віковий склад кадрового резерву міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на 2012 рік, слід зазначити, що найчисельнішою є група віком від 41 до 50 років – 128 осіб, що становить 36,9 % від загальної кількості, віком від 31 – 40 років – 103 особи (29,7 %), віком від 51 – 55 років – 67 осіб (19,3 %), віком від 56 – 60 років – 39 осіб (11,2 %), віком до 30 років – 8 осіб (2,3 %), віком понад 60 років – 2 особи (0,6 %).

Діаграма 2. Віковий склад кадрового резерву міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на 2012 рік

Аналіз осіб, зарахованих до кадрового резерву, за рівнем освіти, свідчить, що більше всього осіб, які запропоновані до кадрового резерву, мають технічну, економічну, юридичну освіти. Зокрема осіб з технічною освітою нараховується 114 осіб (32,9 % від загальної кількості), економічною – 77 осіб (22,2 %), юридичною – 72 особи (20,7 %). Кількість резервістів із вищою гуманітарною освітою – 32 особи (9,2 %), сільськогосподарською – 25 осіб (7,2 %), медичною – 16 осіб (4,6 %) та іншою освітою – 11 осіб (3,2 %). Слід відмітити, що у кадровому резерві також перебувають особи, які мають більш ніж одну вищу освіту.

Безумовно, позитивом кадрового резерву, сформованого на 2012 рік, є особи, які мають освітній рівень магістра державного управління. Так, кількість магістрів державного управління, зарахованих до кадрового резерву, становить 49 осіб (14, 1 % від загальної кількості резервістів), науковий ступінь мають 77 резервістів (22,2 %), вчене звання - 22 особи (6,3 %).

Діаграма 3. Кількість резервістів за рівнем освіти магістра державного управління, резервістів, які мають науковий ступінь, вчене звання

До кадрового резерву на 2012 рік зараховано 296 осіб (85,3 % від загальної кількості резервістів), які мають статус державного службовця, з 267 осіб (76,9 %) працюють у цьому державному органі та 28 осіб (8,1 %) - в інших державних органах. З тих осіб, які працюють у відповідному державному органі, 39 осіб (11,2 %) обіймають посади перших заступників, 44 особи (12,7 %) – заступників та 184 особи (53,0 %) – інші посади.

Крім того, до кадрового резерву зараховано 46 осіб, які не є державними службовцями, (13,3 % від загальної кількості резервістів), з них перші керівники – 33 особи (9,5 %), інші працівники - 8 осіб (2,3 %). До кадрового резерву також зараховано 5 осіб (1,4 %), які мають статус тимчасово не працюючих.

Нацдержслужбою України на виконання вимог пункту 6 (абзац другий) Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.01 № 199, проведено роботу щодо зарахування до кадрового резерву народних депутатів України минулих скликань, яким після закінчення строку повноважень або дострокового їх припинення за особистою заявою про складення депутатських повноважень не надано попередню роботу (посаду) та які не можуть самостійно працевлаштуватись, за пропозиціями Апарату Верховної Ради України.

Так, до кадрового резерву на 2012 рік на керівні посади міністерств, інших центральних органів державної влади зараховано 5 народних депутатів України минулих скликань, що становить 1,4 % від загальної кількості резервістів.

Аналіз складу резервістів за стажем роботи на займаних посадах свідчить, що найбільше осіб зараховано до кадрового резерву на 2012 рік зі стажем роботи на посаді менше 1 року та складає 235 осіб (67,7 % від загальної кількості резервістів), зі стажем роботи на посаді від 1 до 3 років – 68 осіб (19,6 %), зі стажем роботи на посаді від 3 – 5 років – 23 особи (6,6 %), зі стажем роботи на посаді більше 5 років - 21 особа (6,1 %).

Діаграма 4. Якісний склад резервістів за стажем роботи на займаних посадах

Аналіз поданої державними органами інформації щодо кадрового резерву свідчить про недостатність ефективності кадрового резерву у 2011 році: із 125 призначених на посади лише 1 особа призначена з кадрового резерву.

До кадрового резерву на 2012 рік на відповідні посади в місцевих органах виконавчої влади включено 1414 осіб, що на 8,9 % менше у порівнянні з минулим роком, у тому числі на посади голів обласних адміністрацій включено 63 особи (4,5 % від загальної кількості резервістів) на рівні минулого року, на посади заступників голів – 301 особу (21,3 %), що на 10,7 % менше у порівнянні з минулим роком, голів районних державних адміністрацій – 1050 осіб (74,2 %), що на 7,9 % менше у порівнянні з минулим роком Кількісні вимоги щодо формування кадрового резерву (не менше двох осіб на кожну посаду) дотримані Автономною Республікою Крим та всіма місцевими державними адміністраціями.

Разом з тим слід зауважити, що місцеві органи виконавчої влади продовжують порушувати вимоги пропорційного та збалансованого представництва кандидатур кожної статі під час зарахування до кадрового резерву. Зокрема до кадрового резерву на 2012 рік зараховано 235 жінок (16,6 % від загальної кількості резервістів), що на 1,7 % менше у порівнянні з кадровим резервом на 2011 рік.

Діаграма 5. Кількість чоловіків та жінок, зарахованих до кадрового резерву на 2012 рік

Аналізуючи віковий склад кадрового резерву місцевих державних адміністрацій на 2012 рік, слід зазначити, що як і раніше, найчисельнішою є група віком від 41 до 50 років – 577 осіб, що становить 40,8 % від загальної кількості (у 2011 році - 665 осіб, що становило 43,2 %). Сталою залишається кількість осіб, зарахованих до кадрового резерву у віці до 30 років – 37 осіб, що становить 2,6 % від загальної кількості (у 2011 році – 32 особи або 2,1 %). Спостерігається зменшення у групах віком від 31 до 40 років – 337 осіб, що становить 23,8 % (у 2011 році – 390 осіб або 25,3 %), від 51 до 55 років – 337 осіб, що становить 23,8 % (у 2011 році – 378 осіб, що становить 24,5 %). Водночас чисельність групи віком від 56 до 60 років збільшується і складає 126 осіб, що становить 8,9 % (у 2011 році – 76 осіб або 4,9 %).

Діаграма 6. Віковий склад кадрового резерву місцевих державних адміністрацій на 2012 рік

Аналіз резервістів за рівнем освіти, свідчить, що майже рівну кількість осіб, запропонованих до кадрового резерву, які мають технічну, гуманітарну та економічну освіти. Зокрема осіб з гуманітарною освітою нараховується 365 осіб (25,8 % від загальної кількості), що на 1,6 % менше порівняно з минулим роком, технічною - 335 осіб (23,7 %), що на 14,5 % менше та економічною – 334 осіб (23,6 %) на 8,9 % менше.

Кількість резервістів із вищою сільськогосподарською освітою на 2012 рік становить 260 особи (18,4 % від загальної кількості), тоді як у 2011 році їх було 279 особи (18,1 %). Водночас чисельність осіб із юридичною освітою становить 120 осіб (8,5 %), що на 9,1 % менше в порівнянні з 2011 роком. Слід відмітити, що у кадровому резерві також перебувають особи, які мають більш ніж по одній вищій освіті.

Одночасно спостерігається зменшення кількості осіб, які мають освітній рівень магістра державного управління. Так, кількість магістрів державного управління становить 354 особи (25,0 %), у 2011 році - 385 осіб (25 %). Науковий ступінь мають 55 резервістів (3,9%) проти 65 резервістів (4,2 %) у кадровому резерві на 2011 рік.

Діаграма 7. Кількість резервістів за рівнем освіти магістра державного управління та резервістів, які мають науковий ступінь

До кадрового резерву на 2012 рік зараховано 435 керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування (30,8 % від загальної кількості резервістів), що на 7,7 % більше у порівнянні з минулим роком, 740 осіб (52,3 %) – заступників керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що на 0,9 % менше ніж у минулому році, 90 осіб (6,4 %) – інших державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що на 52,9 % менше ніж у минулому році, 109 осіб (7,7 %) – керівників підприємств та установ, їх заступники, що на 28,8 % менше ніж минулого року.

До кадрового резерву також зараховано 9 осіб (0,6 %), які мають статус тимчасово не працюючих, на 60,9 % менше у порівнянні з минулим роком.

Аналіз складу резервістів місцевих державних адміністрацій за стажем роботи на займаних посадах свідчить про значне збільшення кількості осіб, зарахованих до кадрового резерву у 2012 році, зі стажем роботи на посаді від 1 до 3 років, що складає 726 осіб або 51,3 % від загальної кількості резервістів.

Що стосується осіб зі стажем роботи на займаній посаді від 3 до 5 років, то відбулось їх суттєве зменшення, а саме на 46,7 % порівняно з 2011 роком (106 осіб).

Зменшилась кількість працюючих на займаній посаді до 1 року: із 868 осіб (56,3 % від загальної кількості) у 2011 році до 290 осіб (20,5 %) у 2012 році. Також зменшилась кількість резервістів зі стажем роботи на займаній посаді 5 років і більше, а саме у 2012 році таких осіб включено 285 осіб (20,2 % від загальної кількості), а у 2011 році 303 осіб (19,7 %).

Діаграма 8. Кількість резервістів за стажем роботи на займаних посадах у місцевих державних адміністрацій на 2012 рік

Аналіз поданої місцевими державними адміністраціями інформації щодо кадрового резерву свідчить про його невисоку дієвість. У 2010 та 2011 роках цей показник складає відповідно 7,8 % та 29 %. Із 169 осіб, призначених на керівні посади місцевих державних адміністрацій, з кадрового резерву в 2011 році було призначено 49 осіб (29 % від загальної кількості призначених), що на 21,2 % більше порівняно з 2010 роком (з 615 призначеної особи з кадрового резерву призначено 48 (7,8 % від загальної кількості призначених)).

Найвищий показник дієвості кадрового резерву на зазначені посади у місцевих державних адміністраціях Херсонської (80 %), Полтавській (75 %), Вінницької та Волинської (по 67 %), Миколаївської (60 %), Закарпатської, Луганської, Хмельницької та Чернігівської (по 50 %) та Харківської (40 %) областей.

Особливу увагу слід приділяти питанням формування кадрового резерву на посади вищого корпусу державної служби. У зв’язку з цим та з метою залучення найбільш обдарованих громадян до впровадження реформ у сферах державного управління Президентом України 05 квітня 2012 року було видано Указ № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації».

Згаданим Указом визначено, що Президентський кадровий резерв формується на принципах загальнодоступності, об'єктивності, прозорості. Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву та внесення Президентові України відповідних пропозицій здійснюється Комісією з питань Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» на підставі рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби (Нацдержслужба України). Гранична чисельність Президентського кадрового резерву становить 500 осіб. Формування Президентського кадрового резерву здійснюється поетапно, шляхом зарахування протягом п'яти років до 100 осіб щороку. У разі виникнення у Президентському кадровому резерві вакансій кількість осіб для зарахування відповідно збільшується.

Список осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, затверджується Президентом України. Строк перебування особи у Президентському кадровому резерві становить п'ять років, крім випадків дострокового припинення перебування особи у Президентському кадровому резерві. Особа може перебувати у Президентському кадровому резерві лише один строк. Фінансування заходів із формування Президентського кадрового резерву та організації роботи з ним здійснюється за рахунок та в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Президентський кадровий резерв формується з урахуванням квот за відповідними пріоритетними сферами державного управління, які визначаються, виходячи з потреб цих сфер у кадрах, і затверджуються Комітетом з економічних реформ до 1 березня кожного року, а добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється на конкурсній основі.

У Положенні про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації», затвердженому зазначеним Указом, визначено етапи та терміни проведення конкурсу, вимоги до конкурсантів. Зокрема до участі в конкурсі допускаються громадяни України, які відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу; мають повну вищу освіту відповідно до пріоритетних сфер державного управління; мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку).

Організацію підготовки, проведення конкурсу та перевірку відомостей, що містяться у поданих документах осіб, які можуть бути рекомендовані для зарахування до Президентського кадрового резерву, покладено на Нацдержслужбу України та її територіальні органи.

Оцінювання учасників конкурсу проводитиметься інтерв'ю-центрами, якими визначені структурні підрозділи інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, та центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Порядок оцінювання учасників конкурсу визначається Нацдержслужбою України за погодженням із Національною академією державного управління при Президентові України.

Методичне забезпечення діяльності інтерв'ю-центрів здійснюється Національною академією державного управління при Президентові України.

Особа вважатиметься зарахованою до Президентського кадрового резерву з дати набрання чинності розпорядженням Президента України про затвердження списку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву.

Для організаційного забезпечення формування та супроводження Президентського кадрового резерву Нацдержслужба України забезпечить ведення обліку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву, та вакансій у Президентському кадровому резерві.

Також у Положенні про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» визначено права та обов’язки, умови припинення перебування осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву.

На територіальні органи Нацдержслужби України покладено завдання проведення з особами, зарахованими до Президентського кадрового резерву, координаційної роботи щодо професійного розвитку, який здійснюватиметься шляхом:

- підвищення рівня професійної компетентності, зокрема, у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, що організовуються Національною академією державного управління при Президентові України;

- підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах України та за кордоном;

- стажування в державних органах, а також на державних підприємствах, в установах та організаціях;

- участі в конференціях, нарадах, семінарах, круглих столах, тренінгах, робочих групах з підготовки проектів програм, нормативно-правових актів тощо.

Отже, реформування інституту державної служби в Україні потребує особливої уваги питанням формування та розвитку кадрового резерву. На сьогодні це питання досить чітко визначено у нормативно-правовому полі, зокрема Законі України «Про державну службу», постановах Кабінету Міністрів України від 28.02.01 № 199 та від 21.02.07 р. № 272. Разом з тим, деякими керівниками ці нормативно-правові акти виконуються досить формально, а у 2011 році в багатьох центральних органах державної влади кадровий резерв взагалі не був сформований.

Одночасно Глава Української держави особисто приділяє серйозну увагу згаданому питанню, зокрема формуванню та розвитку Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» для підготовки управлінської еліти відповідно до пріоритетних напрямів державного управління.

Національним агентством України з питань державної служби здійснюється робота щодо розробки нових інноваційних підходів роботи з кадрами та особами, зарахованими до кадрового резерву, що має включати, зокрема, комплекс заходів з підвищення рівня їх професійної компетентності, з урахуванням того, щонайбільш ефективними є ті навчальні програми, що припускають поєднання різних форм і методів подачі матеріалу. Їх вибір залежить від специфіки роботи слухачів, існуючих індивідуальних та корпоративних потреб, оснащення робочих місць технічними засобами і багатьох інших чинників.

За повідомленням
Управління державної служби Головдержслужби
України в Чернігівській області