30 серпня 2012


Наказ Нацдержслужби України від 05.03.2012 р. № 43
«Про затвердження Типового порядку про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»


Зареєстровано в Мін’юсті від 28.04.2012 р. № 709/21022


Типовий порядок проведення конкурсу на заняття посад державної служби розроблено відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про державну службу» і встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади державної служби групи І (посади керівника, заступників керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апарату, органу влади АР Крим, голови, заступників голови місцевої державної адміністрації).

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби містить низку новел:

1 Визначено етапи проведення конкурсу:

Розміщення оголошення про проведення конкурсу. Державний орган, у якому проводиться конкурс, оприлюднює інформацію про проведення конкурсу на інтегрованому веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби та поширює його через інші засоби масової інформації не пізніше як за місяць до проведення конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити таку інформацію:

- найменування і місцезнаходження державного органу;

- назва посади державної служби, група, підгрупа, до якої вона належить;

- умови оплати праці (посадовий оклад);

- посадові обов’язки;

- інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду державної служби;

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству.

Складання іспитів (тестування). Програма іспиту (тестування) передбачає тестові завдання на знання законодавства про державну службу, засад запобігання та протидії корупції і законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу, інші знання, вміння тощо.

Проходження співбесіди. Співбесіда здійснюється з метою виявлення відповідності кандидатів на зайняття посад державної служби профілю компетентності відповідної посади. Цей етап дозволяє керівникові державного органу виявити, крім знань законодавства про державну службу, ще й особисті та професійні якості майбутнього працівника.

2.Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» проводитися відносно відомостей переможця конкурсу. У разі виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу переможця конкурсу на державну службу, оголошується повторний конкурс.

3.Повторний конкурс проводиться у разі:

- виявлення порушень у проведенні конкурсу;

- якщо жоден з учасників не пройшов конкурс;

- відсутності заяв про участь у конкурсі;

- подання заяви про участь у конкурсі однією особою.

- виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу.

Наказ Нацдержслужби України від 05.03.2012 р. № 44
«Про затвердження порядку ведення, обліку
та зберігання особових справ державних службовців»


Зареєстровано в Мін’юсті від 27.04.2012 р. № 651/20964


Порядок ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців розроблено згідно з частиною 2 статті 20 Закону України «Про державну службу».

Відповідно до наказу, окрім документів, передбачених діючим Порядком, затвердженим постановою КМУ від 25.05.1998 № 731, особова справа має містити:

- письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- довідка про результати спеціальної перевірки;

- медична довідка про стан здоров'я встановленої форми.

Основними суттєвими змінами особової картки форми П2-ДС є такі доповнення:

- окремий розділ щодо наявність пільг, працюючих близьких осіб в органі, обмеження вступу на державну службу;

- додаток «Результати оцінювання»;

- додаток «Відомості про зміни в облікових даних працівника після заповнення особової картки»;

- значне розширення розділів щодо відпусток, підвищення кваліфікації, просування по службі;

- розділ щодо продовження терміну перебування на державній службі взагалі вилучається.

Наказ Нацдержслужби України від 05.03.2012 р. № 45
«Про затвердження типового положення
про службу персоналу державного органу,
органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату»


Зареєстровано в Мін’юсті від 28.04.2012 р. № 699/21012


Частиною 2 статті 9 Закону України «Про державну службу» передбачено затвердження Типового положення про службу персоналу, через яку здійснюватиметься управління державною службою в державному органі.

В затвердженому Типовому положенні визначено основні завдання, права та обов’язки кадрових служб, які набувають нових функцій, зокрема щодо проведення спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на заміщення вакантних посад, планування кар’єри державних службовців, розробку профілів професійних компетентностей посад державної служби тощо, що зміщує акценти з кадрового діловодства, яке наразі домінує у кадрових підрозділах, до управління трудовими ресурсами органів державної влади.

В Типовому положенні затверджено низку новел Закону:

1.Утворення окремого структурного підрозділу – департаменту, управління, відділу, сектору або введення посади спеціаліста з цих питань, що залежить від чисельності працівників апарату, підпорядкованих територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, а також від обсягу, характеру та складності управління персоналом.

Посада спеціаліста з питань управління персоналом вводиться до штатного розпису органу державної влади з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу.

У разі наявності територіальних органів, підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади, чисельність служби персоналу збільшується в залежності від кількості персоналу, супроводження проходження служби якого здійснюється службою персоналу (з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу).

2.Підпорядкування служби персоналу безпосередньо керівнику державної служби в органі державної влади (керівнику апарату), а у разі відсутності посади керівника апарату – керівнику органу державної влади.

3.Нові завдання служби персоналу:

- здійснення 1 раз на 2 роки підготовку проекту програми іспиту (тестів) для проведення конкурсу;

- визначення спеціальних вимог щодо досвіду роботи та інші вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня осіб, які претендують на заняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V;

- розроблення профілів професійної компетенції посад державної служби в органі державної влади;

- організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності;

- здійснення консультування персоналу з питань професійного розвитку та службової кар’єри;

- підписання у межах компетенції акту про факт передачі справ і майна.

Наказ Нацдержслужби України від 05.03.2012 р. № 46
«Про затвердження типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»


Зареєстровано в Мін’юсті від 28.04.2012 р. № 699/21012


Частиною 5 статті 29 Закону України «Про державну службу» передбачено затвердження Типового порядку оцінювання службової діяльності державних службовців, яке проводитиметься з метою визначення якості виконання посадових обов’язків, результативності та ефективності служби, а також планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, стимулювання результативної діяльності.

Затверджений Типовий порядок регламентує низку нововведень:

1.Відмову від необхідності обов’язкового затвердження порядків оцінювання в кожному органі державної влади.

Оцінювання проводиться відповідно до Типового порядку, і затверджується лише у разі потреби з урахуванням специфіки структури органу державної влади.

2.Здійснення оцінювання службової діяльності державних службовців безпосереднім керівником, затвердження результатів – керівником самостійного структурного підрозділу.

3.Утворення у разі необхідності для забезпечення об’єктивності, прозорості, неупередженості під час оцінювання, розгляду письмових заяв (скарг) державних службовців щодо результатів оцінювання, розгляду спірних питань в органі державної влади комісії з оцінювання.

4.Запровадження механізму оскарження рішень щодо можливого суб’єктивного оцінювання результатів діяльності державних службовців.

5.Встановлення чіткого взаємозв’язку результатів оцінювання з відповідними управлінськими рішеннями щодо проходження державної служби.

Наказ Нацдержслужби України від 06.04.2012 р. № 65
«Про затвердження порядку підвищення рівня професійної компетентності державного службовця»


Зареєстровано в Мін’юсті від 04.05.2012 р. № 713/21026


Професіоналізація державної служби диктує доцільність створення циклу безперервного навчання державних службовців.

Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців розроблено з метою забезпечення державні органи висококваліфікованими працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати управлінські функції на виконання статті 30 нової редакції Закону України «Про державну службу», якою встановлюється новий підхід до навчання держслужбовців, а саме до підвищення рівня їх професійної компетентності, що проводиться у відповідних вищих навчальних закладах шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійними програмами, за програмами спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування або в інших інноваційних формах. Головними пріоритетами діяльності Нацдержслужби України в цьому напрямі є запровадження єдиних державних стандартів щодо підготовки та підвищення кваліфікації, посилення впливу системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на кадрове забезпечення органів влади.

В Положеннях Порядку закріплено новели зазначеного Закону:

1.Забезпечення керівником державної служби в державному органі у межах запланованих витрат організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

2.Передбачення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби в перший рік з дня їх призначення за професійною програмою, для інших державних службовців – за результатами щорічного оцінювання, але не рідше ніж один раз на три роки. (у діючому Законі – раз на 5 років).

3.Здійснення Нацдержслужбою України та державними органами у межах повноважень координації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а в частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації - разом з Національною академією державного управління при Президентові України.

4.Здійснення зазначених заходів навчальними закладами в галузі освіти, які забезпечують виконання загальнодержавних функцій, незалежно від форми власності.

Наказ Нацдержслужби України від 30.03.2012 р. № 61
«Про затвердження Порядку стажування державних службовців»


Зареєстровано в Мін’юсті від 18.04.2012 р. № 580/220893


Затверджений Порядок стажування державних службовців, розроблений відповідно до частини 6 статті 30 нового Закону України «Про державну службу», дасть змогу всебічно врегулювати питання проходження стажування державними службовцями

Новий Порядок про стажування державних службовців суттєво відрізняється від чинного Положення про порядок стажування у державних органах.

В Порядку:

1.Стажування визначено в якості підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

2.Врегулювано процедури направлення, проходження та оцінювання результатів стажування державного службовця.

3.Визначено права та обов’язки суб’єктів стажування.

4.Передбачено заохочення спеціалістів державних органів, які закріплені за державними службовцями, що проходять стажування.

5.Розроблено типові форми необхідних документів.

6.Передбачено врахування результатів стажування, з оцінкою відмінно, під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.

Порядок є загальнообов’язковим для всіх державних службовців.

Наказ Нацдержслужби України від 30.03.2012 р. № 62
«Про затвердження Типових правил
внутрішнього службового розпорядку»


Зареєстровано в Мін’юсті від 25.04.2012 р. № 632/20945


Затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку передбачено статтею 28 Закону України «Про державну службу» і є новелою в законодавстві. Розроблені з метою їх максимального відмежування від норм трудового законодавства та врегулювання службових відносин.

На основі Типових правил державні органи розроблятимуть власні правила внутрішнього службового розпорядку з урахуванням особливостей та умов праці державних службовців в окремому державному органі.

Типові правила встановлюють:

1.Основні положення щодо режиму роботи державного службовця, перебування його в державному органі, у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, після закінчення робочого часу.

2.Порядок доведення до відома службових документів, загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки.

3.Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність на службі.

4.Порядок прийняття та передачі справ та інші положення.

Кожен розділ визначає окремий порядок, який регулює окрему сферу правовідносин, що виникають під час перебування на державній службі. Типові правила є загальнообов’язковими для всіх державних службовців. У випадку їх порушення державний службовець буде нести дисциплінарну відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Щодо організації та проведення підвищення професійної компетенції по застосуванню Закону України «Про державну службу» Нацдержслужбою України:

- підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня професійної компетентності керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах з питань застосування Закону України «Про державну службу» (нова редакція);

- розроблено Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, затверджений наказом Нацдержслужби України від 06.04.2012 р. № 65 (зареєстрований в Мін’юсті від 04.05.2012 р. за № 713/21026);

- затверджено План заходів щодо виконання пункту 200.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 р. № 187/2012 (наказом від 31.05.12 № 112);

- розроблено Програму тематичного (короткотермінового/постійно діючого) семінару для керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах (затверджена наказом Нацдержслужби України від 31.05.12 № 112).

В рамках виконання зазначеного Плану заходів вивчено та узагальнено потреби центральних та місцевих органів виконавчої влади у підвищенні кваліфікації державних службовців із зазначених питань; сформовано додаткові пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми стосовно підвищення кваліфікації керівників державної служби в державних органах, керівників і працівників служб персоналу державних органів, внесено зміни до планів-графіків перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, розроблено та затверджено Програму короткострокових тематичних семінарів.

За повідомленням
Прес-служби Нацдержслужби України
та Управління державної служби Головдержслужби
України в Чернігівській області